درباره مهد کودک

bus

بدون پسوند

no conflicts

jQuery is powerful javascript library. Almost all of our extensions are based on that library (Top Menu, HOT Image Slider, HOT Newsflash, HOT Joomla Gallery, HOT Joomla Carousel, Lightbox, Font resizer, more are coming...). However, many Joomla extensions from other providers use other libraries (mooTools or prototype).

Using them together on a page will probably make conflicts. As a result, some or all of your extensions would not work.

However, we have found a solution. Our Joomla extensions use "jQuery noConflict mode". Therefore, with our templates, beside our extensions, you can also use other extensions from other providers based on other libraries.

درباره مهد کودک

يکى از مهم ترين مسائل هر کودک آنست که بتواند از منابع اجتماعى استفاده کند و وظايف شخصى خود را به راحتى انجام دهد. رسيدن به اين هدف از برنامه هاى اصلى ماست .آگاهي و همراستا شدن والدين و برطرف کردن دغدغه هاى آنها جزء برنامه هاى اصلى مهد ماست چرا که معتقديم پايه ريز اصلى بچه ها خانواده ها هستند

ما همیشه مواظب کودکان دلبند شما هستیم
twittergallerycontact