درباره مهد کودک

bus

موقعیت ماژول

module positions

This template has support for 11 module positions. All module positions are collapsible. If no modules are published on some module positions, those module positions will automatically collapse.

Sparky framework allows you to add more module positions (if you need them) easily with user-friendly drag and drop technology. To check this, open template parameters and go to the Layout Designer tab.

The image that you can see on the right side represents a "map" of all default module positions of KinderGarten template.

Adding new positions and changing existing is easy with Sparky's Layout Editor

layout editor

درباره مهد کودک

يکى از مهم ترين مسائل هر کودک آنست که بتواند از منابع اجتماعى استفاده کند و وظايف شخصى خود را به راحتى انجام دهد. رسيدن به اين هدف از برنامه هاى اصلى ماست .آگاهي و همراستا شدن والدين و برطرف کردن دغدغه هاى آنها جزء برنامه هاى اصلى مهد ماست چرا که معتقديم پايه ريز اصلى بچه ها خانواده ها هستند

ما همیشه مواظب کودکان دلبند شما هستیم
twittergallerycontact