درباره مهد کودک

bus

منو دراپ دان

Menu System

This template has a fast-loading jQuery based top menu with nested sub-menus. Sub-menu opens on mouse over action. Core Joomla files are not hacked. Various menu options are available for all menus that you create in Joomla. You can change colors, fonts, sizes and menu other parameters for each menu.

Sparky Framework supports several menu options, such as drop-down menu (like the top menu in this template), accordion menu, horizontal menu and classic Joomla menu. Each menu type has its own specific parameters and options.

درباره مهد کودک

يکى از مهم ترين مسائل هر کودک آنست که بتواند از منابع اجتماعى استفاده کند و وظايف شخصى خود را به راحتى انجام دهد. رسيدن به اين هدف از برنامه هاى اصلى ماست .آگاهي و همراستا شدن والدين و برطرف کردن دغدغه هاى آنها جزء برنامه هاى اصلى مهد ماست چرا که معتقديم پايه ريز اصلى بچه ها خانواده ها هستند

ما همیشه مواظب کودکان دلبند شما هستیم
twittergallerycontact